Mål: B 2076-03

"Överskottsinformationen" NJA 2003 s. 323

Prejudikat

Fråga om s.k. överskottsinformation från hemlig teleavlyssning får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information.