Mål: T 2176-03

NJA 2003 s. 372

Prejudikat

Fråga huruvida umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att barnet far illa. 6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken.