Mål: Ö 3682-02

NJA 2003 s. 683

Prejudikat

En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.