Mål: Ö 2549-03

NJA 2003 s. 586

Prejudikat

Näringsförbud har ålagts en person som har varit ensam styrelseledamot i elva aktiebolag, vilkas styrelser varit helt försatta ur funktion och som gått i konkurs.