Mål: Ö 4333-01

NJA 2003 s. 533

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt. En tilltalad dömdes för försvårande av miljökontroll till böter och ålades därvid betala avgift enligt 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond. Fråga har uppkommit om fängelse kan anses ha ingått i straffskalan enligt 29 kap. 5 § miljöbalken när den straffbelagda överträdelsen avser föreskrifter som meddelats av en förvaltningsmyndighet; jfr 8 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt.