Mål: Ö 4221-01

”Ridsportförbundets rättegångskostnad” NJA 2003 s. 445

Prejudikat

Part gjorde i sitt svaromål i tingsrätten invändning om rättegångshinder och yrkade ersättning för rättegångskostnad med belopp som skulle anges senare. Någon precisering av kostnadsyrkandet skedde inte i tingsrätten. Tingsrätten ogillade avvisningsyrkandet, men efter överklagande bifölls yrkandet av hovrätten. Skyldigheten att se till att innehållet i kostnadsyrkandet klarlades har, sedan tingsrättens beslut överklagats, ansetts ligga på hovrätten. 18 kap. 14 § RB.