Mål: Ö 3730-02

NJA 2003 s. 400

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt beträffande ett skadeståndsanspråk i ett brottmål har meddelats när tingsrättens dom grundats på tilltron till målsägandens uppgifter utan stödbevisning och den tilltalade åberopar ny bevisning som väcker tvivel om riktigheten av tingsrättens avgörande (ändringsdispens). Jfr NJA 1997 s. 41.