Mål: Ö 186-02

NJA 2003 s. 82

Prejudikat

Fråga om utrymmet för en s.k. direktivkonform tolkning av en lagbestämmelse (7 kap. 8 § lagen 1992:1528 om offentlig upphandling i dess lydelse före den 1 januari 1998).