Mål: Ö 1497-02

NJA 2003 s. 31

Prejudikat

Fråga om ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen av innehåll i ett register för automatisk databehandling kan utgöra en spridning i form av ett radioprogram enligt 1 kap.7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.