Mål: Ö 2486-02

NJA 2003 s. 22

Prejudikat

Sedan faderskapstalan ogillats efter resning, där barnet efter uppnådd myndighetsålder fört sin egen talan i resningsärendet, har med analog tillämpning av 3 kap. 11 § och 12 § tredje stycket föräldrabalken resningssökandens yrkande om ersättning för rättegångskostnad i Högsta domstolen lämnats utan bifall.