Mål: T 339-02

NJA 2004 s. 3

Prejudikat

Självständig preskription har inte ansetts ske av styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) i paragrafens lydelse före den 1 januari 2002. Avbrott i preskription enligt 12 kap. 61 § jordabalken har ansetts kunna ske genom att fordran anmäls i hyresgästens konkurs.