Mål: Ö 1766-04

NJA 2004 s. 885

Prejudikat

Miljödomstols dom om förlängning av tiden för att ta i anspråk ett tillstånd att uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk har inte ansetts vara en sådan dom om tillstånd, godkännande eller dispens som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken får överklagas av vissa ideella organisationer.