Mål: Ö 3731-04

NJA 2004 s. 888

Prejudikat

En hovrätts underlåtenhet i ett mål om försättande i konkurs att låta gäldenären få del av Skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande har ansetts utgöra ett rättegångsfel av sådant slag att det kunnat antas ha inverkat på målets utgång. Gäldenären har haft tillfälle att i HD bemöta innehållet i handlingarna. Med hänsyn till omständigheterna har det ansetts att felet härigenom blivit avhjälpt.