Mål: Ö 2651-02

NJA 2004 s. 743

Prejudikat

Talan om förbud mot störande verksamhet från en grannfastighet skall tas upp av allmän domstol (tingsrätt), när kärandena i stämningsansökningen angett att den rättsliga grunden för talan finns i 3 kap. 1 § jordbalken och inte i miljöbalken.