Mål: Ö 1493-02

NJA 2004 s. 728

Prejudikat

Klagan över domvilla på den grund, att ett avgörande som vunnit laga kraft är till förfång för någon som inte har varit part i målet, får föras endast av den som påstår sig lida förfång.