Mål: Ö 2407-03, Ö 4076-03

NJA 2004 s. 373 (I och II)

Prejudikat

Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I och II). 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken. (Jfr NJA 1989 s. 409 I - IV)