Mål: Ö 2920-03

NJA 2004 s. 88

Prejudikat

Arbetsplan som fastställts med stöd av väglagen har inte ansetts utgöra hinder mot enskild talan om förbud enligt miljöbalken mot anläggande av vägen. (Jfr NJA 1993 s. 645)