Mål: Ö 2920-03

Prejudikat

Arbetsplan som fastställts med stöd av väglagen har inte ansetts utgöra hinder mot enskild talan om förbud enligt miljöbalken mot anläggande av vägen. (Jfr NJA 1993 s. 645)