Mål: Ö 1613-03

NJA 2004 s. 63

Prejudikat

Förbudet mot överklagande i 54 kap. 3 § första stycket andra meningen rättegångsbalken omfattar inte beslut om skyldighet att ersätta rättegångs- och rättshjälpskostnader som meddelats i samband med ett beslut genom vilket ett överklagande till hovrätten förklarats förfallet.