Mål: B 2448-03

NJA 2005 s. 833

Prejudikat

Osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts kunna utgöra förbrott till penninghäleri