Mål: Ö 3221-03

NJA 2005 s. 517

Prejudikat

Fråga om förutsättningar för fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken avseende skadeståndsskyldighet.