Mål: Ö 3385-03

NJA 2005 s. 438

Prejudikat

Beslut i fråga som hänskjutits av tingsrätt till prövning av HD. En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens utträde ur handelsbolaget.