Mål: Ö 3696-03

Prejudikat

Hänvisning i ett huvudavtal till bilagor som innehåller skiljedomsklausuler har inte ansetts innebära att tvister angående detta huvudavtal skall prövas i skiljeförfarande.