Mål: Ö 3763-04

NJA 2005 s. 9

Prejudikat

Beslut om förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) får inte överklagas särskilt.