Mål: Ö 2353-01

NJA 2005 s. 3

Prejudikat

Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet i ett ”beslut om kvittning” utan utmätning tagit bidraget i anspråk för en statens fordran mot bidragsmottagaren. Åtgärden har befunnits sakna lagstöd och har undanröjts.