Mål: T 2100-05

NJA 2006 s. 170

Prejudikat

Frågor om bevisbörda och skadeståndets storlek i mål om diskriminering på grund av sexuell läggning.