Mål: Ö 1415-04

NJA 2006 s. 657

Prejudikat

Fråga om hinder mot utmätning enligt 3 kap. 21 § andra stycket utsökningsbalken.