Mål: Ö 5001-04

NJA 2006 s. 605

Prejudikat

Efter ansökan om att ett kommanditbolag skulle försättas i konkurs återkallade sökanden ansökningen med anledning av att konkursfordran betalats. Tingsrätten avskrev konkursärendet och förpliktade bolaget att ersätta sökanden för rättegångskostnader. Beslutet om ersättningsskyldighet överklagades av en advokat utan att det därvid angavs vem som var klagande eller att det företeddes någon fullmakt för advokaten. I en komplettering efter överklagandetidens utgång angav advokaten bolagets komplementär och firmatecknare som part och ingav en fullmakt av denne för advokaten att föra hans talan i målet. Av de omständigheter som åberopats i kompletteringen som grund för överklagandet framgick emellertid, vid en jämförelse med det överklagade beslutet, att det fanns stark anledning att anta att komplementären/firmatecknaren av misstag angetts som part i stället för kommanditbolaget. Möjligheten fanns även att denne avsett att föra talan för egen del som ansvarig för bolagets betalningsförpliktelse. Hovrättens beslut att avvisa överklagandet utan att försöka klarlägga partsställningen där har ansetts utgöra ett sådant rättegångsfel som bör föranleda att avvisningsbeslutet undanröjs och målet återförvisas till hovrätten.