Mål: Ö 3522-04

NJA 2006 s. 592

Prejudikat

Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad konkursgäldenär uppkommit inte i sig är avgörandeföre eller efter konkursutbrottet saknar betydelse för om fordran skall läggas till grund för avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.