Mål: Ö 2074-04

NJA 2006 s. 453

Prejudikat

Ett överklagande av ett beslut om att avslå en rättshjälpsansökan har prövats i sak trots att klaganden avlidit under målets handläggning i Högsta domstolen.