Mål: Ö 4983-04

NJA 2006 s. 410

Prejudikat

Statens energimyndighet har inte ansetts exklusivt behörig att pröva frågor om nättariffers skälighet. 10 kap. 17 § första stycket rättegångsbalken.