Mål: Ö 3903-03

NJA 2006 s. 394

Prejudikat

Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken.