Mål: Ö 2242-06

NJA 2006 s. 364

Prejudikat

Bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen rättegångsbalken om att en beslutad kvarstad omedelbart skall hävas när en talan som har väckts i saken återkallas är inte tillämplig, när talan återkallas på grund av att den skall prövas i annan ordning.