Mål: B 3204-05

NJA 2006 s. 40

Prejudikat

En hovrätts underlåtenhet att fullgöra den utredningsskyldighet som åvilar en domstol som skall besluta om utvisning av en utlänning med barn i Sverige har ansetts vara ett rättegångsfel och har föranlett återförvisning till hovrätten.