Mål: Ö 5178-04

NJA 2006 s. 32

Prejudikat

Försäkringstagare som förlorat ett dispaschärende har inte inom ramen för detta ansetts kunna åläggas att ersätta försäkringsbolaget för dess kostnader hos dispaschören.