Mål: B 2673-06, B 2115-06

”Den elektroniska anslagstavlan” (I) NJA 2007 s. 805 (I och II)

Prejudikat

Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen beträffande utgivaren av en webbplats (II). Även fråga huruvida underlåtenhet att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla utgjort brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (I).