Mål: B 2740-06, B 5037-06

NJA 2007 s. 400 (I och II)

Prejudikat

En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat förbud att återvända till riket återvänt hit vid två tillfällen. Vid det första tillfället gällde fortfarande 1989 års lag (I). Vid det andra tillfället hade en ny utlänningslag (2005:716) trätt i kraft (II). Åtal för brott mot utlänningslagen har ogillats i båda fallen.