Mål: B 1300-06

NJA 2007 s. 326

Prejudikat

Fråga om ansvar för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § första stycket andra meningen brottsbalken. (Jfr NJA 2006 s. 708).