Mål: T 4816-05

”Fastställelsetalan om faderskap och moderskap” NJA 2007 s. 684

Prejudikat

Negativ faderskaps- och moderskapstalan har tillåtits med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.