Mål: Ö 1490-06

NJA 2007 s. 1032

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse har meddelats när tingsrättens dom har grundats på polisens rapport och platsprotokoll från hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare men det även förelegat omständigheter som givit grund för tvivel om riktigheten av antecknade uppgifter.