Mål: Ö 3978-07

NJA 2007 s. 984

Prejudikat

Offentlig försvarare har förordnats för underårig misstänkt utan att hans vårdnadshavare beretts tillfälle att lämna synpunkter på valet. Detta har inte ensamt ansetts utgöra tillräckliga skäl för att tillåta försvararbyte när begäran härom skett efter det att tingsrätten meddelat dom i målet.