Mål: B 3773-07

NJA 2007 s. 874

Prejudikat

Fråga om den som åberopats som vittne skall anses vara part närstående i den mening som avses i 36 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken och därmed undantagen från vittnesplikten.