Mål: Ö 53-07

NJA 2007 s. 786

Prejudikat

Kronofogdemyndighets beslut i utsökningsmål har överklagats till tingsrätt av tredje man men inte av gäldenären. På grund härav och då tingsrätten inte ändrat kronofogdemyndighetens beslut har gäldenären inte haft rätt att överklaga tingsrättens beslut. Eftersom hovrätten inte ändrat tingsrättens beslut, har gäldenären inte heller haft rätt att överklaga hovrättens beslut.