Mål: Ö 2065-05

NJA 2007 s. 782

Prejudikat

En ansökan om verkställighet av en tysk dom rörande laglottsanspråk har lämnats utan bifall. Det har ansetts att domen – trots skillnader mellan den tyska och den svenska laglottskonstruktionen – omfattas av bestämmelsen i 2 kap. 12 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo om att en utländsk dom om arv gäller här i riket under villkor att domen ej avser egendom som här i riket var föremål för dödsbobehandling eller här skolat undergå bodelning eller skifte.