Mål: Ö 3374-05

NJA 2007 s. 529

Prejudikat

Hovrätt har ansetts ha möjlighet att pröva frågan om den tilltalade skall befrias från återbetalningsskyldighet för kostnader för försvar och målsägandebiträde i tingsrätten oavsett att yrkande om befrielse inte framställts och att någon ändrad bedömning inte skett i skuldfrågan.