Mål: Ö 5257-06

NJA 2007 s. 142

Prejudikat

Resningsärende. En tidnings förstasida bestod av en annons och tidningens logotyp. På talan av Konsumentombudsmannen ingrep Marknadsdomstolen med stöd av marknadsföringslagen (1995:450) mot annonsen. Vid prövning av resningsansökan avseende Marknadsdomstolens dom har ansetts att det inte förelegat något hinder mot att ingripa mot annonsen på annat sätt än som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen, eftersom framställningen varit av utpräglat kommersiell natur och saknat redaktionellt innehåll.