Mål: Ö 4191-05

NJA 2007 s. 82

Prejudikat

Vid prövning enligt 11 kap 11 § regeringsformen av resningsärende som gäller advokats disciplinansvar har motsvarande principer som gäller inom förvaltningsrätten ansetts skola tillämpas.