Mål: T 3305-05

NJA 2008 s. 85

Prejudikat

Fråga huruvida en uppsägning, som inte uppfyller kravet i 12 kap. 58 § första stycket jordabalken på att lokalhyresgäst skall underrättas om möjligheten att inom två månader hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling, får verkan om lokalhyresgästen inom den angivna fristen ändå hänskjuter tvisten till hyresnämnden för medling.