Mål: Ö 5090-08

NJA 2008 s. 1190

Prejudikat

Överklagandeförbudet i 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.