Mål: Ö 1446-07

NJA 2008 s. 941

Prejudikat

En konkursförvaltare har inte ansett berättigad till ersättning i form av förvaltararvode för arbete som han utfört i ett mål angående förskott på arvodet.