Mål: Ö 2280-08

NJA 2008 s. 890

Prejudikat

Klagan över domvilla. Svaranden i ett mål om betalningsföre­läggande anför att han inte delgivits Kronofogdemyndighetens föreläggande innan utslag meddelades och att en annan olovligen skrivit hans namnteckning på delgivningskvittot. Bifall till klagan har ansetts förutsätta att han förklarar vad som inträffat och lägger fram någon bevisning som stöd för detta.